728 x 90

رویداد تاریخی

خمینی دجال، نخستین سخنرانی رسمیش برای قلع ‌و قمع مجاهدین خلق را انجام داد

-

سخنرانی خمینی دجال علیه مجاهدین
سخنرانی خمینی دجال علیه مجاهدین
۴تیر ۱۳۵۹ - ۲۵ژوئن۱۹۸۰:
روز چهارم تیر سال ۱۳۵۹ خمینی دجال که به‌ شدت از گستردگی اجتماعی مجاهدین خلق ایران و بی‌تأثیر بودن چماقداری ایادیش علیه آنان گزیده بود، با خشمی حیوانی, علیه مجاهدین موضعگیری نمود و تصریح کرد که دشمن اصلی او و رژیمش نه هیچ قدرت و نیروی خارجی، بلکه مجاهدین هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران برای جلوگیری از هرگونه درگیری بلافاصله اقدام به ‌بستن کلیه ستادها و دفاتر خود در تهران و شهرستانها نمود. به ‌این ترتیب مجاهدین توطئه‌‌‌‌‌‌‌ خمینی که می‌خواست با سخنانش مجوز سرکوبی تمام‌عیار مجاهدین را به ‌چماقداران و پاسداران وحشی خود بدهد، خنثی نمودند و با فداکاری خود قطرات باقیمانده از فضای فعالیت سیاسی بعد از انقلاب ضدسلطنتی را در آن مقطع حفظ نمودند