728 x 90

رویداد تاریخی

نخستین کتاب طنز منتشرشد

-

نخستین کتاب طنز منتشرشد
نخستین کتاب طنز منتشرشد
۲۳دسامبر ۳۵سال قبل از میلاد مسیح:
کتاب طنزها، تألیف شاعر و فیلسوف رومی، کوینتوس هوراتیوس فلاکوس در روز ۲۳ دسامبر سال ۳۵ پیش از میلاد در شهر رم به صورت نسخه های متعدد دستنویس انتشار یافت.
 این اثر که نسخه‌یی از آن تاکنون باقی مانده است ، نخستین مجموعه طنز به صورت نظم و نثر در تاریخ است.
 نویسنده‌ی این کتاب، بنام هوراتیوس به عنوان پدر طنز در تاریخ بشمار میآید، و واژه طنز در زبان های اروپایی، از عنوان کتاب او گرفته شده است . وی در جوانی برای تحصیل فلسفه به یونان رفت. 
 طنزهای او مضمونی فلسفی و سیاسی دارد. گفته میشود از آن پس بود که طنزنگاری، حاوی نقد سیاسی و اجتماعی شده است.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/140c6be4-3dd6-46ad-b82e-b553aca0b28d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات