728 x 90

رویداد تاریخی

13آبان 1357ـ 4نوامبر:به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط رژیم شاه

-

به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط رژیم شاه
به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان توسط رژیم شاه
ظهر روز 13آبان 1357 دانشگاه تهران شاهد صحنه تکان دهنده ای از شور مقاومت و قهرمانی دانش آموزان انقلابی میهنمان از یک سو و جنایت و سفاکی مزدوران ضد خلقی رژیم شاه از سوی دیگر بود. آنروز هزاران نوجوان دانش آموز به‌دانشگاه تهران رفته بودند تا همراه با همرزمان دانشجویشان بدیدار پدرطالقانی که تازه از زندان آزاد شده بود بشتابند. مزدوران شاه بروی این نوجوانان آتش گشودند ودهها تن از آنان را به‌خاک و خون کشیدند. همان شب، قسمتهایی از فیلمی که از این صحنه تکان دهنده گرفته شده بود، توسط کارکنان رادیو - تلویزیون ایران به‌نمایش درآمد و مردم ایران را منقلب و عزم آنان را برای برپا کردن انقلاب و سرنگون ساختن دیکتاتوری سلطنتی هرچه محکم تر‌نمود. حادثه 13آبان، آتش قیام خلقی را که می‌رفت بنیان رژیم شاه را درهم بکوبد در یکی از حساس ترین مقاطع خود شعله‌ور ساخت.