728 x 90

رویداد تاریخی

دیکتاتور نیکاراگوئه استعفا داد

-

استعفای دیکتاتور نیکاراگوئه
استعفای دیکتاتور نیکاراگوئه

۲۵ژوئیه ۱۹۷۹ - ۳مرداد۱۳۵۸ :

روز ۲۵ ژوئیه‌‌‌‌‌‌‌ سال ۱۹۷۹ زیر فشارچریکهای نیکاراگوئه، ژنرال آناستازیو سوموزا استعفا داد و از کشور تبعید شد
براساس طرحی درمذاکرات ساندینیستها و آمریکا، سوموزا که خاندانش از ۱۹۳۳ بر نیکاراگویه حکومت می‌کرد، استعفا داده و قدرتش به‌وسیله یک کمیته ۵نفره از ساندینیستها جایگزین شد
 
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/622af3ce-2e84-483d-a5a2-7c068175a3b2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات