728 x 90

رویداد تاریخی

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل به شهادت رسید

-

میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل
میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل
۳تیر ۱۲۸۷ - ۲۴ژوئن۱۹۰۸:
روز سوم تیر سال ۱۲۸۷ دو تن از سرداران آزادی ایران، یعنی میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین به‌همراه گروه دیگری از آزادیخواهان اعدام شدند
دستگیری این ۲ فرزند آزادیخواه وطن، روز قبل از آن و بلافاصله پس از توپ‌باران مجلس انجام گرفت. آنها را به‌زنجیر کرده و به ‌باغشاه بردند و صبح روز چهارشنبه سوم تیرماه ۱۲۸۷ بدون هیچ محاکمه‌ای به‌شهادت رساندند
میرزا جهانگیرخان شیرازی، روزنامه‌نویس میهن‌پرستی بود که با نوشتن مقاله‌های آگاهی‌بخش در روزنامه صوراسرافیل، درباریان فاسد و خیانتکار را افشا می‌کرد و نقش مهمی در روشن کردن اذهان عمومی مردم نسبت به ‌بند و بستهای پشت پرده ارتجاع داشت
 
 
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/21b5fb2d-0b3a-476e-9768-afb08f12c183"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات