728 x 90

رویداد تاریخی

۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند: انتشار مانیفست مارکس

-

۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند: انتشار مانیفست مارکس
۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند: انتشار مانیفست مارکس

۲۶ فوریه سال ۱۸۴۸ روزی است که کارل مارکس و همفکرش فردریک انگلس، مانیفست کمونیست را منتشر کردند.

 بر اساس این مانیفست، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالکیت خصوصی بر زمین، باید لغو شود. آموزش و پرورش ودرمان رایگان و برابر، و بازنشستگی به همه مردم تعمیم داده شود و هرگونه تبعیض و نیز ترس از بیکاری از میان برود.

 مارکس، نظریه خود را تحت عنوان سوسیالیسم علمی در برابر انواع سوسیالیسم تخیلی قرار می‌دهد و آنرا نتیجه جنگ طبقاتی و برخورد علمی با روند حرکت تاریخ ارزیابی می‌کند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات

۲۶ فوریه ۱۸۴۸ - ۷اسفند: انتشار مانیفست مارکس