728 x 90

رویداد تاریخی

هیتلر فرمان جنگ تمام‌عیار را صادر کرد

-

هیتلر فرمان جنگ تمام‌عیار را صادر کرد
هیتلر فرمان جنگ تمام‌عیار را صادر کرد
۱۳ژانویه ۱۹۴۳ - ۲۳دی۱۳۲۲:
هیتلر فرمان جنگ تمام‌عیار را صادر کرد. این در شرایطی بود که نیروهای هیتلر در جبهه‌های روسیه و شمال آفریقا، ناکامیهای جدی داشتند. هیتلر تصور می‌کرد می‌تواند با کش دادن جنگ، به بمب اتمی که هزینه زیادی برای آن صرف می‌کرد دست یابد و آنگاه آقای جهان باشد.