728 x 90

رویداد تاریخی

دکتر مصدق درپیام مهمی جریانهای ضدملی و ارتجاعی را افشاکرد و مردم نیز از او حمایت کردند

-

دکتر مصدق درپیام مهمی جریانهای ضدملی و ارتجاعی را افشاکرد و مردم نیز از او حمایت کردند
دکتر مصدق درپیام مهمی جریانهای ضدملی و ارتجاعی را افشاکرد و مردم نیز از او حمایت کردند
۱۵دی ۱۳۳۱- ۵ژانویه۱۹۵۳:
دکتر مصدق در یک پیام رادیویی خطاب به ملت ایران گفت:
در این زمان که چرچیل، نخست وزیر انگلستان به واشنگتن رفته تا نظر آن دسته از آمریکاییانی را که تا دو،سه هفته دیگر زمام امور این کشور را به zwnj;دست می zwnj;گیرند نسبت به ما تغییر دهد، آیا رواست که تنی چند، مجاهدات و فداکاریهای ملت و منافع وطن را قربانی اغراض، کوته zwnj;نظری و یا ناآگاهی و نابخردی خود کنند و به حکومت از پشت خنجر بزنند؟ و می zwnj;دانیم که دست دو،سه تن از آنان به خون بی zwnj;گناهان سی zwnj;ام تیر آلوده است.
شایان ذکر است که در ماههای آخر حکومت دکتر مصدق، دربار در اتحاد با آخوندهای مرتجع نظیر آخوند کاشانی و تنی چند از وابستگان به انگلیس نظیر مظفر بقایی، دائما علیه دکتر مصدق توطئه میکردند.
مردم با شنیدن پیام رادیویی دکتر مصدق به حرکت درآمدند و در تهران و شهرهای دیگر تظاهرات انبوه به zwnj;راه افتاد. کسبه به پشتیبانی دکتر مصدق دست از کار کشیدند. اصفهان و تبریز به حالت تعطیل درآمد و از خوزستان سه zwnj;هزار کفن zwnj;پوش عازم تهران شدند.
گستردگی حمایت مردم از دکتر مصدق باعث شد تا عوامل دربار و انگلیس و آخوندها موقتا دست از مخالف zwnj;خوانی با مصدق در مجلس بردارند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a2c5204e-bf6b-4c8d-899b-38fc9c19bbdb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات