728 x 90

رویداد تاریخی

رضاخان، سلطنتش را آغاز کرد

-

رضا خان میرپنج
رضا خان میرپنج
۲۱آذر ۱۳۰۴ - ۱۲دسامبر۱۹۲۵:
رضا خان میرپنج که از سال 1299 با یک کودتا علیه احمد شاه قاجار عملا قدرت را در دست گرفته بود , دراین روز توسط استعمار انگلستان بر تخت سلطنت نشست و مجددا یک دوران دیگر اختناق را بر ایران گستراند.
وی تمامی دستاوردهای آزادیخواهانه انقلاب مشروطیت را یکی پس از دیگری از بین برد.
رضا خان با شعارهای فریبنده و ادعاهای قانونگرایی و اصلاح‌طلبی، رقبای خود را از دور خارج کرد و همین که قدرتش تثبیت شد، سرکوب وحشیانه مردم و آزادیخواهان را آغاز کرد.
از ویژگیهای دیگررضاخان، غارتگری نسبت به اموال مردم و مال‌اندوزی برای خود و خانواده اش بود و در عرض ۱۶ سال از یک نظامی بی‌چیز، تبدیل به ثروتمندترین فرد ایران شد.