728 x 90

رویداد تاریخی

پیوستن ۵ جمهوری به اتحاد شوروی سوسیالیستی

-

پیوستن ۵ جمهوری به اتحاد شوروی سوسیالیستی
پیوستن ۵ جمهوری به اتحاد شوروی سوسیالیستی
۵دسامبر ۱۹۳۶ - ۱۴آذر۱۳۱۵:
روزپنجم دسامبر 1936 قزاقستان ، قرقیزستان ، گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان، تحت عنوان جمهوری به عضویت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در آمدند .
پیش از انقلاب بلشویکی ، این سرزمینها مناطقی از امپراتوری روسیه به‌شمار می رفتند که قسمتی از آنها را روسیه ضمن جنگ، از ایران گرفته بود.