728 x 90

رویداد تاریخی

18آبان - 9نوامبر 420: مرگ یزدگرد اول بانی شهر یزد

-

نمایی از شهر یزد
نمایی از شهر یزد
بر‌اساس برخی اسناد تاریخی, روز نهم نوامبر سال 420 میلادی یزدگرد یکم از دودمان ساسانیان که رهسپار جنگ و بیرون‌راندن هونها از مناطق شمالی ماوراءالنهر بود، در محل چشمه سبز (چهل‌و دو کیلومتری نیشابور) بر اثر لگد اسب کشته شد. وی خود تصمیم به ‌رام‌کردن یک اسب سرکش گرفته بود. یزدگرد یکم 21سال بر ایران سلطنت کرد و در دهه اول قرن چهارم میلادی شهر یزد را ساخت که نام وی بر آن نهاده شده است. از کارهای مهم یزدگرد، تحمل ادیان دیگر در قلمرو ایران بود.