728 x 90

رویداد تاریخی

تظاهرات ۳هزار تن از دانشجویان در محل کوی دانشگاه تهران

-

تظاهرات ۳هزار تن از دانشجویان در محل کوی دانشگاه تهران
تظاهرات ۳هزار تن از دانشجویان در محل کوی دانشگاه تهران
۱۴دی ۱۳۷۶ ndash; ۴ ژانویه۱۹۹۸:
دراین روز 3000تن از دانشجویان معترض در محل کوی دانشگاه تهران در امیرآباد، دست به تظاهرات زدند و با مأموران نیروی انتظامی که برای سرکوب آنان اعزام شده بودند، درگیر شدند. دانشجویان با سر دادن شعار مرگ بر استبداد خواستار سرنگونی دیکتاتوری ضدبشری آخوندی شدند و دامنهٌ تظاهرات را به بیرون از دانشگاه کشانده و خیابان های شهید گمنام و کارگر شمالی و بزرگراه چمران را مســـدود کــردند. در پی تظاهرات خشمگینانهٌ دانشجویان دانشگاه تهران، رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی به دانشجویان تظاهرکننده درود فرستاد. او از حرکت اعتراضی دانشجویان که با فریادهای مرگ براستبداد و سردادن شعار سرنگونی استبداد خون آشام مذهبی، خشم و اعتراض جوانان آگاه ایران را علیه دیکتاتوری آخوندی منعکس می zwnj;کردند، تقدیرنمود.