مناسبتها دربارهٴ ما صفحه اول سايت

گزیده مناسب مهرماه


روزی که مجاهدین، شعار «مرگ بر خمینی» را در ایران طنین‌انداز کردند

5مهر1360

اعلام برنامه‌ی شورای ملی مقاومت و دولت موقت

7مهر1360

حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران، از لیست تروریستی وزارت‌خارجه آمریکا

7مهر1391

بازگشت پیروزمندانه 36قهرمان اشرفی

6و7 مرداد 1388

درگذشت خانم مرضیه، بانوی هنر ایران

21مهر1389

درگذشت استاد مرتضی حنانه

24مهر1368

شهادت فرخی یزدی

25مهر1318

معرفی مریم رجوی به عنوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

30مهر 1372