مناسبتها دربارهٴ ما صفحه اول سايت

گزیده مناسبت بهمن ماه


احمد رضایی، نخستین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱بهمن ۱۳۵۰

حماسه سیاهکل

۱۹بهمن ۱۳۴۹

عاشورای مجاهدین

۱۹بهمن ۱۳۶۰

انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران و سرنگونی دیکتاتوری شاه

۲۲بهمن ۱۳۵۷

درگذشت فروغ فرخزاد

۲۴بهمن ۱۳۴۵

شهادت گلسرخی و دانشیان

۲۹بهمن ۱۳۵۲


در سال ۱۳۵۲دژخیمان حکومت شاه، شاعر و نویسنده آزاده و مبارز خسرو گلسرخی و همرزم دلیرش کرامت دانشیان را به جرم آزادگی به جوخه‌های تیرباران سپردند. به این ترتیب دو تن از فرزندان دلیر خلق، پس از گذر سرفرازانه از یک دوره پررنج زندان و شکنجه و اسارت، در روز ۲۹بهمن ۱۳۵۲، سر بر قدوم آزادی گذاشتند و دامن محبت را به خون سرخ خود رنگین کردند

بعد شاه و حکومتش به زباله‌دان تاریخ سپرده شدند‌ ، ولی نام و یاد این فرزندان رشید و دلاور خلق برای همیشه در تاریخ ایران‌زمین و قلوب مردم آن جاودانه شد.

انتشار گسترده و بازتاب وسیع مردمی حماسه گلسرخی و همرزمش دانشیان در سالهای تاریک اختناق، بسیار چشمگیر بود. این بازتاب گسترده به این دلیل بود که گلسرخی و دانشیان با استفاده از فرصتی که به‌دست آورده بودند در بیدادگاه نظامی شاه به مسئولیت تاریخی خود پاسخ مثبت دادند و با وفاداری و پایمردی تمام، به افشای ماهیت ضدمردمی نظام حاکم پرداختند و با پاکبازی و دلاوری تحسین‌برانگیزی از حقانیت خلق و میهنشان دفاع نمودند. پیش از آن، جلادان ساواک، دادگاهی پوشالی‌ ترتیب داده بودند تا با نمایش عناصر واداده، چهره انقلابیون واقعی و پاکباز را بیالایند. اما در چنین شرایط حساسی که دادگاه علنی اعلام شده بود، دفاعیات پرشور و افشاگرانه گلسرخی و دانشیان میز توطئه را به‌هم ریخت و مشت دسیسه‌بازان را باز کرد.

آنها مرزبندی قاطعی با عناصر واداده کردند و به این وسیله دادگاه را به صحنه رویارویی آشکار انقلاب و ضدانقلاب تبدیل نمودند. همه مردم ایران در آن روزها از تلویزیون رژیم شاهد خروش بی‌امان خسرو خوبان بودند که چون شیر می‌غرید و خطاب به جلادان می‌گفت:

«من برای جانم چانه نمی‌زنم، چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم».

و در ادامه این فریاد تاریخی، آزادگی خود را به اوج رساند و بانگ برداشت:

«زندگی مولا حسین نمودار زندگی کنونی ماست که جان بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می‌شویم.‌ او در اقلیت بود و یزید، بارگاه، قشون، حکومت و قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هر چند یزید گوشه‌یی از تاریخ را اشغال کرد؛ ولی آنچه خلقها تکرار کردند و می‌کنند راه مولا حسین است».

و به‌راستی هم که آنچه تداوم یافت را ه مبارزه تا آخرین نفس بود که نهایتاً‌ به سرنگونی رژیم ضدخلقی شاه منجر گردید.

گلسرخی و دانشیان، جلوه‌یی از پایداری و استواری قهرمانانی بود که ننگ سازش و ذلت را پذیرا نشدند و در نقطه انتخاب، به خلق و تاریخ خود خیانت نکردند. از این‌ رو در قلب توده‌ها جای گرفته، احترام عمیق و قدرشناسی آنان را برانگیختند.

چند که پس از پیروزی قیام ۵۷‌ و روی کار آمدن خمینی دجال، رژیم آخوندی، تاب تحمل نامگذاری حتی یک پارک به نام گلسرخی شهید را هم نیاورد و با حقد و انحصارطلبی مرتجعانه خود آن را تغییر دا‌د. اما بی‌گمان، دیر نیست روزی که خلق قهرمان به‌پاخاسته و همان‌طور که گلسرخی سروده بود:

«نام تو را، این عابران ژنده

و این دریغ هست، روزی که خلق هر قطره خون تو محراب می‌شود»

و امروز، آن روز است؛ روز برخاستن. فصل قیام خلق با این ترنم انگیزاننده از شاعر آزاده و مبارز فراموش نشدنی خلق، خسرو گلسرخی: «باید که چون خزر باید که قلب ما، سرود و پرچم باید یکی شویم».

بله! پیام خون گلسرخی، پیوستن، یکی شدن و شوریدن علیه استبداد حاکم است.قیام مردم تبریز بر ضددیکتاتوری شاه

۲۹بهمن ۱۳۵۶

انتشار نخستین نشریهٴ ارگان مجاهدین خلق ایران

بهمن ۱۳۵۲