728 x 90

رویداد تاریخی

طرح خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت تصویب شد

-

 تصویب طرح خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت
تصویب طرح خودمختاری کردستان ایران در شورای ملی مقاومت
17آبان 1362 - 8نوامبر1983:
روز 17آبان سال 1362 شورای ملی مقاومت ایران به‌منظور برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم و با توجه به ‌اهمیتی که این شورا برای دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات قائل است، طرح خودمختاری کردستان ایران را به‌تصویب رساند. در این طرح تشکیل یک ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقه خودمختار پیش‌بینی شده، اداره‌‌‌‌‌‌‌ کلیه‌‌‌‌‌‌‌ امور منطقه‌‌‌‌‌‌‌ خودمختار به‌جز امور مربوط به ‌دولت مرکزی در صلاحیت ارگانهای خودمختار قرار داده شده و زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی تدریس و مکاتبه داخلی در منطقه خودمختار اعلام شده است.