728 x 90

رویداد تاریخی

جمهوری ترکیه تأسیس شد

-

مصطفی کمال پاشا (آتاترک)
مصطفی کمال پاشا (آتاترک)
29اکتبر 1923 - 7آبان1302:
29اکتبر سال 1923 پارلمان ترکیه که عنوانش مجلس کبیر بود، رای به جمهوری‌شدن این کشور داد و به‌اتفاق آراء مصطفی کمال پاشا (آتاترک) را به ریاست‌جمهوری برگزید. جمهوری ترکیه به جای امپراتوری عثمانی که برای چند قرن قلمرو پهناوری را از سرزمنیهای عربی و اروپایی در اختیار داشت، استقرار یافت. آخرین سلطان عثمانی به خارج از ترکیه فرار کرده بود. جنگ جهانی اول که در آن عثمانی متحد آلمان بود، به عمر آن امپراتوری پایان داد. از سرزمینهای اروپایی عثمانی مقدار کمی نیز نصیب ترکیه شده است. مجلس کبیر در 29اکتبر 1923 پایتخت را از استانبول به آنقوره (آنکارا) در آناتولی (آسیای صغیر) انتقال داد و ترکی را زبان رسمی همه ترکیه قرار داد. چند سال بعد الفبای ترکیه نیز لاتین شد و کلمات بر حسب تلفظ آنها نوشته شد.‌
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e8705596-0b84-4de5-b833-1fd2f3a40065"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات