728 x 90

رویداد تاریخی

کودتای ننگین علیه پیشوای نهضت ملی ایران

-

 کودتای ننگین علیه پیشوای نهضت ملی ایران
کودتای ننگین علیه پیشوای نهضت ملی ایران
28 مرداد سال 1332، سالروز کودتای ننگین علیه تنها دولت قانونی و دموکراتیک ایران به‌رهبری دکتر مصدق است. این کودتا که با طراحی و پول و دخالت مستقیم سرویسهای خارجی، با پشتیبانی آخوندهای مرتجع و به‌کمک مشتی لومپن و چاقوکش علیه دولت قانونی دکتر مصدق صورت گرفت، هدفش به‌قدرت رساندن شاه دیکتاتور بود. توطئه کودتا از مدتها قبل از 28مرداد زمینه‌چینی شده بود. نخستین عملیات کودتا شب 25مرداد با شکست روبرو گردید و شاه فراری شد. اما مرحله دوم و نهایی آن در روز بیست و هشتم مرداد با توزیع 390هزار دلار بین بعضی از آخوندهای فاسد و امرا و افسران ارتش آغاز شد. این مزدوران، نخست با ایجاد بلوا و زدوخورد با طرفداران دکتر مصدق در میدان بهارستان کلیه مؤسسات دولتی از‌جمله رادیو را تحت کنترل خود درآوردند. سپس با حمله به ‌خانه دکتر مصدق، حلقه محاصره را تنگ‌تر نموده و به ‌تخریب و غارت خانه‌‌‌‌‌‌‌ وی پرداختند. بدین سان استبداد سلطنتی و ارتجاع مذهبی که در 14مرداد 1285 از جنبش مشروطه‌خواهی مردم ایران شکست‌ خورده بود، این‌بار در مرداد سال 32 به ‌سرنوشت و مقدرات ایران چیره شد. طنز تلخ تاریخ این بود که دولت آمریکا 47سال بعد از کودتای 28مرداد از شرکت در کودتا علیه مصدق رسماً معذرت‌خواهی کرد اما این معذرت‌خواهی را به‌جای اعلام به ‌ملت ایران، به‌ رژیم خمینی، که خود ‌از سیلی‌خوردن دکتر مصدق در آن کودتا بسا ابراز شادمانی کرده بود، اعلام کرد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b9d9304a-0878-4b11-8da0-f6b3f51e549e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات