728 x 90

رویداد تاریخی

به‌توپ بستن مجلس شورا به دستور محمدعلی‌ شاه

-

به‌توپ بستن مجلس شورا
به‌توپ بستن مجلس شورا
۲تیر ۱۲۸۷- ۲۳ژوئن۱۹۰۸:
روز دوم تیر سال ۱۲۸۷به‌دستور محمدعلی شاه قاجار اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطیت به ‌توپ بسته شد.محمدعلی ‌شاه با حمایت مرتجعانی هم‌چون شیخ فضل‌الله نوری با به‌راه انداختن مشروعه‌خواهی در برابر مشروطه‌طلبی و با صدور فتواهای ارتجاعی علیه مشروطیت و با سوء‌استفاده از نام اسلام به ‌قلع و قمع مشروطه‌طلبان و آزادیخواهان پرداخت. در آن روز نیروهای قزاق به ‌فرماندهی لیاخوف روسی مجلس شورای ملی را به ‌محاصره خود درآوردند و ‌‌آن ‌را ‌به‌توپ بستند و بسیاری از مجاهدین و آزادیخواهان در دفاع از مجلس جان باختند. عده‌یی از سران جنبش نیز اسیر شدند. بلافاصله بعد از توپ‌باران مجلس، همه ‌‌‌‌‌‌‌نشانه‌های مشروطه از میان برداشته شد. روزنامه‌ها و انجمن‌ها به‌کلی تعطیل و دستگیری آزادیخواهان آغاز گردید قبل از این، محمدعلیشاه از مجلس خواهان تحویلدهی ۸تن از مخالفان خود بود که در رأس همه میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر روزنامه صوراسرافیل و ملک المتکلمین خطیب آزاده قرار داشتند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/574bca44-1b91-4a51-b6aa-d00fa925fa6c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات