728 x 90

رویداد تاریخی

رفراندوم قانون اساسی ولایت فقیه

-

جلسه مجلس خبرگان ارتجاع
جلسه مجلس خبرگان ارتجاع
۱۲آذر ۱۳۵۸ - ۳ دسامبر۱۹۷۹ :
دراین روز خمینی، قانون اساسی دست‌پخت خبرگانش را به رفراندوم گذاشت و با تقلب و دجالیت به کرسی نشاند.
خمینی وقتی در پاریس بود وعده داده بود مجلس مؤسسان تشکیل خواهد داد که در آن نمایندگان مردم به بررسی و تصویب قانون اساسی جدید خواهند پرداخت. اما وقتی بر کرسی قدرت نشست این وعده را زیر پا نهاد و با عنوان ابداعی مجلس خبرگان، یک مشت آخوند مرتجع را تحت عنوان خبره به مردم قالب کرد و از طریق آنان توانست اصل ضد مردمی ولایت فقیه را در این قانون بگنجاند. حق حاکمیت مردم در این قانون اساسی با اصل ۱۱۰ آن که ولی فقیه را با امتیازات ویژه و بدون حسابرسی بر گرده مردم سوار میکند نقض شد.
مجاهدین خلق ایران به رغم تمامی خطراتی که از جانب خمینی و چماقداران او در آن زمان متوجهشان بود به این قانون اساسی رأی ندادند و آن را ناقض حق حاکمیت مردم و اصول دموکراسی خواندند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bd9bac61-0a95-4077-bc80-a7df8c1b3b5b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات