728 x 90

رویداد تاریخی

آغاز ساختن دیوار برلین

-

آغاز ساختن دیوار برلین
آغاز ساختن دیوار برلین

روز ۱۳اوت سال ۱۹۶۱ ساختن دیوار برلین که بعدا به ‌دیوار آهنین معروف شد آغاز گردید. این دیوار، شهر برلین را که نیمی از آن به ‌آلمان شرقی و نیمی به ‌آلمان غربی وابسته بود از هم جدا می‌کرد. از زمان جداشدن رسمی دو آلمان در سال ۱۹۴۹ ناراضیان آلمان شرقی به‌قسمت غربی فرار می‌کردند. در سال ۱۹۶۱ دولت آلمان شرقی تصمیم گرفت دیواری بین‌این شهر بکشد تا بتواند جلوی فرارها را بگیرد. به‌دنبال فروپاشی بلوک شرق و اتحاد دو آلمان، این دیوار نیز از میان برداشته شد.


 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dc340efc-8160-4fda-8c4d-43eb7e9a1a9c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات