728 x 90

رویداد تاریخی

حمله به کوی دانشگاه تهران و ضرب و جرح دانشجویان و آغاز قیام دانشجویان

-

18تیر
18تیر
قیام ستایش‌انگیز دانشجویان در هجده تیر ۱۳۷۸، یک نقطه‌عطف در تاریخ جنبش دانشجویی ازیک‌سو و در تاریخ مقاومت و مبارزه ‌مردم ایران دربرابر سراب اصلاح‌طلبی ازسوی دیگر بود. چرا‌ که 18تیر، بساط شعبده‌بازی خاتمی را درهم پیچید و مانور اصلاح‌طلبیش را که هدفی جز حفظ همین رژیم پلید نداشت، کمرشکن نمود. فراموش نمی‌کنیم که خاتمی اولین‌کسی بود که به‌عنوان رئیس‌جمهور ارتجاع، فرمان سرکوب جنبش 18تیر را صادر کرد.
قیام 18تیر خیزش اعتراضی دانشجویان علیه اختناق رژیم آخوندی بود که با شرکت گسترده مردم و جوانان دلیر از دیگر نقاط به‌سرعت به ‌یک قیام بزرگ در تهران، تبریز و شانزده شهر دیگر ایران تبدیل شد و به‌مدت یک هفته، رژیم ولایت فقیه را به‌لرزه درآورد.
نکته قابل‌توجه این‌که طی سالهای گذشته، همه ‌ساله، سالگرد 18تیر، به ‌روز اعتراض و خروش دانشجویان و جوانان د‌لیر ایران تبدیل شده و آنان فرصت را برای نشان‌دادن خشم فروخفته خود علیه کارگزاران رژیم ضدبشری غنیمت شمرده‌اند. به‌این‌ترتیب جنبش 18تیر، تنها محدود به ‌ایام تیرماه سال 78 باقی نماند بلکه در سالهای بعد نیز امواجی از خروش و خیزش به‌پا کرد. بخصوص در سالهای 82 و 84، به‌رغم همه پیشگیریها و تمهیدهای سرکوبگرانه رژیم، سالروز 18تیر به‌ یک جنبش اعتراضی قوی علیه رژیم تبدیل گردید. قبل‌ازاین‌که به ‌شرح رویدادهای 18تیر 78 بپردازیم، خوب است نگاهی به‌ جایگاه 18تیر در تاریخچه جنبش دانشجویی ایران بیفکنیم.
در پاییز سال ۱۳۲۸، هم‌زمان با نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و اوجگیری مبارزات دکترمحمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران، دانشجویان انقلابی دانشگاه تهران با تشکیل ”جبهه دانشجویان ملی و آزادیخواه ”به ‌یاری جنبش ملی و ضداستبدادی مردم ایران شتافتند. سپس در قیام 30تیر ۱۳۳۱، و گرماگرم خیزش ملت ایران در حمایت از دولت ملی دکترمصدق، خیابانهای تهران، شاهد حضور دانشجویان پیشتاز و قهرمانی بود که دوش‌به‌دوش دیگر اقشار ملت فریاد می‌زدند: «از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم، یا مرگ یا مصدق» و سرانجام پس‌از سقوط دولت ملی دکترمصدق براثر کودتای ننگین 28مرداد سال 32، باز هم اعتراض ملت ایران در خروش نسل آگاه و روشنفکر و به‌ویژه در اعتراضهای دانشجویان متبلور شد و روز تاریخی 16آذر «روز دانشجو» را آفرید.
 
در شانزدهم آذر سال 32 یعنی تنها 5/3ماه پس‌از کودتا و حاکمیت دیکتاتوری سیاه شاهنشاهی، که هر صدای اعتراضی را در گلو خفه می‌کرد، اولین‌جرقه خشم توسط دانشجویان آگاه و مبارز میهن ما درخشید. در آن‌روز دانشجویان دلیر با وفاداری به ‌جنبش ضداستعماری مردم ایران و پیشوای آن مصدق و در اعتراض به ‌سیاستهای شاه دست به‌ تظاهرات زدند. رژیم‌شاه نیروهای گارد و تکاوران چترباز خود را برای سرکوب دانشجویان به‌ دانشگاه تهران فرستاد. درجریان سرکوبی دانشگاه، 3تن از دانشجویان قهرمان دانشکده فنی، به ‌نامهای بزرگ‌نیا، قندچی و شریعت ‌رضوی، به‌ضرب گلوله مزدوران شاه به‌شهادت رسیدند. به ‌این ترتیب روز 16آذر به‌عنوان روز دانشجو در تاریخ سیاسی ایران به‌ثبت رسید. از آن‌روز به‌ بعد خون سه دانشجوی قهرمان شانزدهم آذر، همواره در دانشگاه جوشید و همه ‌ساله توسط نسلهای بعدی گرامی داشته شد، چندان که شانزده آذر در میهن ما روز دانشجو نامیده شد.
 
 
پس‌از شانزده آذر خونین سال 32، دانشگاههای ایران به‌مدت 50سال سنگر آزادی و کانون مبارزه نسلهای آگاه و مبارز دانشجو بوده است. از میان همین قشر مبارز و آگاه بود که در دهه 40، پیشتازان جنبش انقلابی ایران پا به ‌میدان مبارزه حرفه‌یی گذاشتند و سازمانهای انقلابی همچون مجاهدین و فداییها را بنیان‌گذاری نمودند. پیشتازانی همچون محمدحنیف‌نژاد، دانشجوی دانشکده کشاورزی کرج، سعید محسن، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران، اصغر بدیع‌زادگان، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران. آنها همگی از رهبران جنبش دانشجویی بودند. مسعودرجوی رهبر مقاومت ایران نیز در اولین‌سخنرانی خود در دانشگاه تهران که در بهمن‌ماه 57، پس‌از آزادی از زندان ایراد کرد، ضمن تجلیل از دانشگاه و جنبش دانشجویی، خودش را نیز متعلق به ‌همین جنبش و فرزند دانشگاه خواند.
اگر ما از 18تیر به‌عنوان نقطه‌عطف در جنبش دانشجویی نام می‌بریم، به‌این‌جهت است که این قیام ضمن برخورداری از پتانسیل نیرومند ضدحکومتیش، توانسته اعتراضهای دانشجویی دو دهه اخیر و بلوغ آن به‌ قیام 18تیر را با سابقه تاریخی جنش دانشجویی پیوند بزند و روز 18تیر را به‌مثابه‌ روز دانشجو در دوران حاکمیت ننگین آخوندی به‌ثبت برساند.
در سالروز 18تیر، این‌روز تاریخی را گرامی می‌داریم و به ‌روان پاک دانشجویان دلیری که دربرابر ارتجاع خونریز تسلیم نشدند، به‌پاخاستند و با نثار خون و رنج و اسارت خود جنبش دانشجویی و مبارزه مردم ایران را به‌پیش راندند، درود می‌فرستیم. در سالروز قیام 18تیر، مروری کوتاه و فشرده به ‌رویدادهای مهم این قیام می‌اندازیم:
 
 
دانشجویان امیرآباد تهران دست به‌ یک تظاهرات ضدحکومتی ‌زدند و علیه اختناق و سانسور رژیم شعار دادند. مدتی بعد‌ ، یکانهای ویژه ضدشورش با محاصره منطقه، با گاز اشک‌آور و باتون و سلاح گرم و سرد به ‌خوابگاهها حمله کردند و دانشجویان را به‌طرز وحشیانه‌یی مورد ضرب‌وشتم و قلع‌وقمع قراردادند. درجریان این حمله جنایتکارانه، سه‌تن از دانشجویان به‌شهادت رسیدند، بیش ‌از ۱۰۰۰‌تن زخمی و حدود ۱۰۰۰‌تن نیز توسط پاسداران دستگیر شدند. متعاقب آن دانشجویان خواستار استعفای وزیر کشور خاتمی‌گردیدند.
 روز 19تیر، هزاران دانشجو درحالی‌که شعارهای دوران انقلاب ضدسلطنتی (57) علیه رژیم‌شاه مثل ”می‌کشم، می‌کشم، آن‌که برادرم کشت ”و ”توپ، تانک، مسلسل، دیگر اثر ندارد ”را تکرار می‌کردند، به ‌تظاهرات علیه رژیم پرداختند. در این تظاهرات نیز یک دانشجو با شلیک پاسداران از ناحیه چشم مجروح شد و چند ساعت بعد به‌شهادت رسید. در این‌روز تعداد شهیدان قیام به‌ 4نفر رسید. این قیام که دامنه آن 17شهر کشور را دربر می‌گرفت، در تبریز به ‌کشته‌شدن یک دانشجو، مجروح‌شدن دهها تن و دستگیری صدها دانشجوی دیگر انجامید. تظاهرات در روزهای بعد نیز با همراهی صدهاهزارنفر از جوانان و مردم تهران اوج بیشتری پیدا کرد. تظاهرکنندگان خشمگین، مظاهر حاکمیت رژیم را نیز مورد تهاجم قرار می‌دادند. درهمین‌حال، محل نمایش دجالگرانه ‌نمازجمعه ‌رژیم در دانشگاه تهران به‌آتش کشیده شد. مردم و دانشجویان شعار می‌دادند ”حکومت آخوندی برکنار‌ـ برکنار ”، ”بچه‌ها قیام شروع شد، 20سال سکوت تمام شد ”، ”وای به ‌روزی که مسلح شویم ”.
دار و دسته‌ خاتمی مایل بودند خود را به‌ این قیام شکوهمند و دانشجویان نزدیک نشان دهند. اما دانشجویان با پاسخ نه و گوشمالی‌دادن مقامهای رژیم که به‌ میان دانشجویان می‌رفتند، دست رد به ‌سینه ‌آنان زدند. از‌جمله موسوی لاری، وزیر کشور خاتمی، مضروب و عمامه‌اش پرتاب شد و دانشجویان او را با خفت و خواری از صحنه بیرون انداختند . شورای عالی امنیت رژیم به‌ریاست خاتمی، در اطلاعیه‌های متعدد، تظاهرات را غیرقانونی خواند و جواز سرکوب قیام دانشجویان و مردم را صادر کرد. روزنامه‌ حکومتی کیهان ضمن ابراز وحشت از این قیام، از ”ورود سازمان‌یافته‌ مجاهدین در این قضایا“ خبر داد و از قول عوامل رژیم نوشت: ”آنها می‌خواهند به‌جای آرم جمهوری اسلامی، ‌ آرم شیروخورشید بر پرچم ایران نقش ببندد ”. یادآوری می‌شود، پرچم شیروخورشید نشان، مصوبه شورای ملی مقاومت و متعلق به ‌مردم و مقاومت ایران است.
خامنه‌ای، ولی‌فقیه جنایتکار رژیم، نیز پس‌از چندروز سکوت ‌گفت: ”دشمن، امنیت ملی ما را هدف گرفته است، امنیت ملی از همه ‌چیز واجب‌تر است. دشمنان اصلی ما طراحان این قضایا هستند ”. دانشجویان نیـز در پاسخ شعار دادند: ”خامنه‌ای حیا کن، رهبری را رها کن‌ ! مرگ بر استبداد، زنده‌باد آزادی ”‌ !
شورای ملی مقاومت با صدور 10اطلاعیه مردم دنیا را درجریان جزئیات این قیام قرار داد. ایرانیان هوادار مجاهدین نیز در 25شهر بزرگ دنیا دست به ‌تظاهراتهایی در حمایت از قیام دانشجویان زدند. رئیس‌جمهور برگزیده‌ مقاومت، خانم مریم رجوی، طی پیامی‌گفت: «مردم ایران ”جمعه خونین“ کوی دانشگاه را از یاد نخواهند برد». مسؤل شورای ملی مقاومت، آقای مسعودرجوی نیز در پیامی در 24تیرماه ۱۳۷۸ گفت: ”جمعبندی و برآیند سیاسی یک هفته قیام و مقابله جانانه دربرابر غاصبان حق حاکمیت ملت، در یک کلام، اثبات مرحله سرنگونی رژیم زهرخورده آخوندی و ضرورت ریشه‌کن‌کردن استبداد خون‌آشام مذهبی و جایگزینی یگانه آلترناتیو دموکراتیک و مردم‌سالار است.
 
 
دانشجویان و مردم قهرمان تهران در روزهای 18 تا 23تیرماه 78 با قیام یک‌هفته‌یی خود زمین را در زیر پای آخوندهای دژخیم به‌لرزه درآوردند.
جمعه 18تیر:
در ساعتهای اولیه بعداز نیمه‌شب، جمع کثیری از دانشجویان در خوابگاه دانشجویی تهران به ‌تظاهرات ضدحکومتی دست‌زده و علیه اختناق و سانسور رژیم شعار می‌دهند.
صبح جمعه 18تیر:
ـ ساعت 4صبح یکانهای سرکوبگر، منطقه خوابگاه دانشجویان را به ‌محاصره درآورده با پرتاب گاز اشک‌آور به‌ د‌انشجویانی که شعار می‌دادند، حمله بردند و آنان را که بالغ بر ۱۳۰۰تن بودند با باتون، چماق و قنداق تفنگ مورد ضرب‌وشتم قراردادند. واحدهای سرکوبگر سپس به‌ خوابگاهها حمله برده و ضمن تخریب ساختمانها، وسایل و اتاقها، چندتن از دانشجویان را براثر واردکردن ضربات مرگبار و یا پرتاب از پنجره، به‌شهادت می‌رسانند.
تلویزیون سی.ان.ان: ”به‌ گزارش شاهدان عینی، تعداد کشته‌ها در این تهاجمها حداقل ده نفر بوده است“.
ظهر 18تیر:
ـ پس‌از نمازجمعه بار دیگر عده‌یی از اوباش به‌ همراه نیروهای انتظامی به ‌کوی دانشگاه حمله کرده و تعدادی از دانشجویان را با چاقو، قمه و پنجه‌بکس مجروح و مصدوم می‌کنند.‌
عصر 18تیر:
 
 
ـ دانشجویان به ‌ماشین وزیر کشور و نماینده خامنه‌ای حمله کرده و شیشه‌های آن‌ را می‌شکنند، دانشجویان شعار می‌دادند: می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت، خامنه‌ای حیا کن رهبری را رها کن‌ ! مرگ بر استبداد، زنده‌باد آزادی!
ـ درجریان هجوم سبعانه مزدوران، دست‌کم 6تن از دانشجویان از‌جمله نعیمی، یاوری و سهرابی جان خود را از دست می‌دهند. یکی از آنها به‌دلیل این‌که توسط پاسداران از طبقه‌های فوقانی ساختمان به ‌پایین پرتاب شده و دیگری به‌دلیل ضربه‌های شدید باتون به ‌سرش، شهید شده‌اند.
در این درگیری بیش‌از ۱۰۰۰تن از دانشجویان با سرودست و پای شکسته و با بدنهای مجروح بدون کمترین امکان رسیدگی در بحبوحه درگیری رها می‌شوند. از هرسو صد‌ای ناله به‌گوش می‌رسد.
ـ پاسداران با حمله به‌ بیمارستانها که تعدادی از دانشجویان مجروح در آن بستری بودند، کلیه زخمیها را به ‌مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.
پاسداران دانشجویان معترض را دستگیر و با خود به ‌محل نامعلومی منتقل می‌کنند.
ـ رهبر مقاومت ایران روزجمعه 18تیرماه به‌ دانشجویان قهرمانی که با شعار آزادی دربرابر رژیم آخوندی قیام کردند، درود فرستاد و خاطرنشان کرد که خروش اعتراض دانشجویان که رژیم آخوندی را در وحشت فرو برد، فریاد رسای مردم ایران است که طالب سرنگونی تمامیت این رژیم با همه باندها و دسته‌بندیهای آنند.
آقای مسعودرجوی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های دانشجویان قهرمانی که بر‌ اثر حمله جنایتکارانه نیروهای رژیم شهید یا مجروح شده‌اند، با ارسال تلگرامهایی برای دبیرکل ملل‌ متحد و اعضای شورای امنیت، خواستار اعزام فوری یک هیأت تحقیق بین‌المللی برای بررسی جنایت فجیع رژیم آخوندی شد.
شنبه 19تیر:
ـ دانشجویان مستقر در‌ کوی دانشگاه در ‌تمام طول جمعه‌شب با روشن‌کردن آتش دربرابر نیروهای سرکوبگر، که آنان را در محاصره خود گرفته‌اند، به‌ مقاومت می‌پردازند.
ـ براثر شلیک پاسداران، یکی از دانشجویان از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و مجروح می‌شود‌. وی بعداز چند ساعت به‌شهادت می‌رسد.
 
 
ـ خاتمی یک نشست اضطراری با سرکردگـان امنیتی رژیم برگزار گذاشته و یک حکومت نظامی اعلام‌نشده به‌دنبال این نشست در تهران برقرار می‌شود‌.
ـ دانشجویان در محل دانشگاه دست به ‌تظاهرات زدند، واحدهای ضدشورش پاسداران به‌ د‌انشجویان حمله برده و تعدادی را مجروح و مصدوم می‌کنند‌. دانشجویان شعار می‌دادند: 18تیر امسال، 16آذر ماست‌. آنها همچنین شعار ”درود بر مجاهد“ سردادند‌. آنها پیراهن خون‌آلود دانشجوی به‌شهادت‌رسیده را بر سر دست بلند کرده بودند‌.
ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی طی اطلاعیه‌یی استعفای خود را اعلام داشت و سرکوب خونین دانشگاه را ”یک بحران ملی“ خواند‌.
ـ تعد‌اد دانشجویان در تظاهرات با پیوستن سایر دانشجویان دانشگاهها به‌ هزاران تن بالغ گردید، نیروهای سرکوبگر به ‌ربودن دانشجویان زخمی از بیمارستانها اقدام کردند‌.
 
ـ حوالی غروب هزاران تن از دانشجویان با لباس سیاه به ‌نشانه‌ عزاداری برای 7دانشجوی شهید و جهت آزادی دانشجویان اسیر دست به ‌تحصن زدند‌.
 
 
ـ کمیسیون دانشگا‌ههای شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌یی گفت هجوم وحشیانه پاسداران ظلمت و تباهی، جنبش دانشجویی را هدف قرار داده است که تمامیت رژیم آخوندی را به ‌زیر سؤال برده و خواهان سرنگونی آن است‌.
- خبرگزاری فرانسه طی خبری در این‌ باره نوشت: «تظاهرکنندگان که یک پیراهن خون‌آلود برسر دست گرفته بودند، ‌شعار می‌دادند "دانشجو بپاخیز! برادرت کشته شد! " برخی دانشجویان که صورت خود را با پارچه پوشانده بودند، فریاد می‌زدند "مرگ بر استبداد، زنده‌باد آزادی" ».

 
ـ در پی 40‌ساعت درگیری در دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه تهران و رؤسای کلیه دانشکده‌های آن از شغل خود استعفا می‌دهند. پیش‌از آن وزیران بهداشت و درمان و فرهنگ و آموزش عالی و موسوی ‌لاری، وزیر کشور، از معاونت فرماندهی نیروی انتظامی استعفا داده بودند.
ـ تلویزیون سی.ان.ان طی گزارشی می‌گوید بازار تهران در حمایت از دانشجویان تعطیل می‌شود.
ـ دانشجویان در سوگ 7دانشجوی شهید، لباس سیاه پوشیده و از ساعت 6 بعدازظهر برای آزادی یاران اسیر خود دست به ‌تحصن می‌زنند.


یکشنبه 20تیر:
ـ رهبر مقاومت طی پیامی با درود به ‌دانشجویان مجاهد و مبارز کشور آنان را به‌ ادامه مقاومت در قبال رژیم فراخواند آقای رجوی گفت فعال‌شدن پایه اجتماعی جنبش مقاومت سازمان‌یافته در پیوند با جایگزین دموکراتیک، آخوندهای حاکم را دچار وحشت و استیصال کرده است.
ـ فریاد هزاران تن از دانشجویان که شعار «مرگ بر استبداد، زنده‌باد آزادی می‌دادند، دانشگاه تهران را به ‌لرزه درآورد‌.
ـ دانشجویان با خروش شعار مرگ بر خامنه‌ای، چماقداران و پاسدارانی را که قصد تهاجم به ‌تظاهرات داشتند، کتک زدند و فراری دادند و موتورهایشان را به ‌آتش کشیدند‌.
ـ رویتر گزارش داد: «دانشجویان شعار می‌دهند: ”ما دولت زور نمی‌خواهیم، پلیس مزدور نمی‌خواهیم" ». رویتر افزود: «‌پیامدهای این درگیریها جمهوری اسلامی را تکان داده است».
ـ دانشجویان دانشگاههای تبریز، اصفهان، رشت، شیراز و مشهد نیز در حمایت از خیزش دانشجویان در تهران دست به‌ تظاهرات زدند‌.
ـ در تهاجم وحشیانه مزدوران سرکوبگر به‌ تظاهرات دانشجویان تبریز بیش‌از هشت‌صد نفر زخمی‌شده و تعداد زیادی از دانشجویان دستگیر یا مفقود می‌شوند.
ـ با برقراری حکومت نظامی در شهر تبریز، تانکها در خیابانها مستقر می‌شوند، مردم به ‌حمایت از دانشجویان، دفتر هواپیمایی، بانک صادرات، و یک پمپ‌بنزین را به‌ آتش می‌کشند‌.
ـ د‌ر حمایت از دانشجویان دانشگاه تبریز، بازار تبریز بسته می‌شود‌.
ـ ‌در تظاهرات دانشجویان دانشگاه مشهد، یک دانشجوی دختر به ‌شهادت می‌رسد‌.
ـ در شهر اهواز ۳۰۰۰ و در رشت ۱۰۰۰نفر از دانشجویان در حمایت از تظاهرات تهران و تبریز دست به ‌راهپیمایی می‌زنند. همچنین دانشجویان د‌انشگاههای شیراز، ارومیه، اردبیل، سمنان، شاهرود، یاسوج، همدان، یزد، خرم‌آباد، بندرعباس، زنجان، گرگان، سمنان، شاهرود، مراغه و اراک نیز دست به ‌راهپیمایی و تظاهرات ضدحکومتی می‌زنند.
ـ یکی از دانشجویان که در صحنه حضور داشت در تماس با صدای مجاهد گفت: «الآن تظاهرات فقط متعلق به‌ دانشجویان نیست و هر جا که 200نفر جمع شوند و راه بیفتند، به‌ جمعیت انبوهی تبدیل می‌شوند و یک تظاهرات راه می‌افتد».
ـ روزنامه کیهان: دانشجویان آشکارا می‌گویند مسأله ما کل ایران است‌ !
ـ ایرانیان هوادار مجاهدین در 25شهر در اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا در اعتراض به ‌تهاجم وحشیانه نیروهای سرکوبگر علیه دانشجویان، دست به ‌تظاهرات می‌زنند.


دوشنبه 21تیر 78:
ـ تظاهرات صدهزار تن در تهران با شعار ”توپ، تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد“ همچنان ادامه دارد‌.
ـ رهبر مقاومت روز دوشنبه 21تیر و طی پیامی خطاب به‌ دانشجویان و مردم سراسر ایران گفت:‌ «مردم آزاده تهران دیروز و دیشب، به‌ حمایت از دانشجویان دانشگاه تهران، زمین را در زیر ‌پای آخوندها به ‌لرزه درآوردند».
ـ رادیو و تلویزیون رژیم (به‌نقل از گزارشگر صحنه در ساعت ۴.۳۰بامداد) اعلام کرد که علاوه بر آتش‌زدن خودروها و ساختمانها «تظاهرکنندگان با توسل به ‌زور وارد دانشگاه تهران شده‌اند و اقدام به ‌تخریب و آتش‌زدن جایگاه نمازجمعه کردند» ‌.
ـ خامنه‌ای پس‌از چندروز سکوت، ‌طی سخنانی درباره‌ تظاهرات دانشجویان و قیام مردم تهران ‌گفت: «دشمن، امنیت ملی ما را هدف گرفته است، امنیت ملی از همه ‌چیز واجب‌تر است». ‌خامنه‌ای گفت: «مراقب دشمن باشید. مبادا غفلت کنید از دشمن. دشمنان اصلی ما طراحان این قضایا هستند».
- ظهر دوشنبه دههاهزار دانشجو در ادامه جنبش اعتراضی‌خود در دانشگاه تهران تجمع می‌کنند. دانشجویان آزاده هنگام پخش سخنرانی خامنه‌ای که از بلندگوهای مسجد دانشگاه تهران پخش می‌شود، ‌ خامنه‌ای را هو‌ می‌کنند.
ـ دانشجویان، آخوند ابطحی، رئیس‌دفتر خاتمی و اتومبیلش را سنگباران می‌کنند که موجب شکسته‌شدن شیشه اتومبیل وی و فراری‌شدن خود او می‌گردد.
ـ استادان دانشگاه تهران در حمایت از دانشجویان اعلام اعتصاب می‌کنند.
- رژیم در هراس از گسترش تظاهرات و جهت آمادگی برای سرکوب، دو هلیکوپتر را بالای سردر دانشگاه به‌ پرواز درمی‌آورد.
 
ـ روزنامه‌ نشاط اعتراف می‌کند محمد فرجی، دانشجوی دانشکده حقوق در ناآرامیهای روزهای گذشته به‌ شهادت رسیده است.
ـ مردم قهرمان تهران از حوالی ظهر در نقاط مختلف شهر از بهارستان و میدان توحید و ولی‌عصر تا خیابان انقلاب و دانشگاه وارد کارزار می‌شوند. مردم از سراسر شهر دسته‌دسته به‌سمت چهارراه ولی‌عصر دست به‌ راهپیمایی می‌زنند و در اعتراض به ‌سرکوب خونین دانشجویان به ‌تظاهرکنندگان می‌پیوندند.

 
ـ از چهارراه امیرآباد تا اتوبان آل‌احمد، دانشجویان و مردم شعار می‌دهند: «ای مردم باغیرت حمایت حمایت»، «مرگ بر بسیجی»، «لحظه‌به‌لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی»، «درود بر مجاهد، مرگ بر استبداد»، «20سال سکوت تمام شده، مردم قیام شروع شده».
ـ در اکثر نقاط تهران از‌جمله میدان توپخانه، لاله‌زار، ‌ناصرخسرو و چهارراه استانبول مردم دست به‌ اعتراض زده و ساختمانهای دولتی را مورد حمله قرار می‌دهند. 40هزارنفر در چهارراه ولی‌عصر جمع می‌شوند، تظاهرکنندگان یک ماشین راهنمایی رانندگی، بانک سپه و ایستگاه شرکت واحد را به ‌آتش کشیده و ساختمانهای دولتی را مورد حمله قرار می‌دهند.
ـ انبوه جمعیت، هراس رژیم آخوندها را برمی‌انگیزد. مردم شعار می‌دهند:‌ «استقلال، آزادی»، «انصار جنایت می‌کند، رهبر حمایت می‌کند»، «توپ تانک بسیجی، دیگر اثر ندارد».
- درگیریهای گسترده بین آدمکشان رژیم و مردم از ساعت 2بعدازظهر در میدان ولی‌عصر آغاز می‌شود.
ـ حوالی ساعت 4بعدازظهر جمعیت تظاهرکننده دربرابر دانشگاه تهران به‌ هزار تن می‌رسد. دورتادور دانشگاه تهران نیز نیروی انتظامی مستقر است.
- به‌ دستور شورای عالی امنیت رژیم، عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی وارد کار می‌شوند. تظاهرکنندگان از زمین و هوا به ‌گلوله بسته می‌شوند. دهها تن کشته و صدها تن مجروح می‌شوند. جنایتکاران نیروی انتظامی در میدان ولی‌عصر تهران دهها نفر را دستگیر می‌کنند.
 
ـ روزنامه ابرار در سرمقاله‌ خود با ابراز وحشت از گسترش قیام مردم می‌نویسد: «مجاهدین که سالها در پی فرصت مناسبی برای ضربه‌زدن به ‌نظام و انتقام‌گرفتن از مسئولان به‌سر می‌بردند، اکنون میان دانشجویان رخنه کرده و با طرح شعارهای ضدملی، زمینه را برای تعرض به‌ مقدسات اسلامی فراهم ساختند. این حوادث و وقایع کمترین تردید را درباره سازماندهی برون‌مرزی این اغتشاشات غیرقابل‌قبول و اجرای موبه‌موی این توطئه ازسوی ایادی داخلی برجای نمی‌گذارند».
ـ روزنامه کیهان از قول دانشجویان می‌نویسد: «آنها می‌خواهند به‌جای آرم جمهوری اسلامی، ‌ نقش شیروخورشید بر پرچم ایران نقش ببندد». یادآوری می‌شود که پرچم شیروخورشید نشان، مصوبه شورای ملی مقاومت و مربوط به ‌مردم و مقاومت ایران است.
- درمسیر حرکت جمعیت به‌سوی دانشگاه صنعتی شریف، حوالی کارخانه پپسی‌کولا نیز، عوامل نیروی سرکوبگر انتظامی با گلوله و گاز اشک‌آور به ‌طرف مردم به‌جان‌آمده شلیک می‌کنند. در تقاطع خوش نیز یک‌بار دیگر تظاهرکنندگان مورد حمله پاسداران و عوامل نیروی انتظامی قرار می‌گیرند.
ـ کلانتری هشت در چهارراه رودکی مورد حمله مردم خشمگین قرار می‌گیرد.
ـ 4تن از تظاهرکنندگان به ‌نامهای رضا حیدری، روزیتا حیدری، علی کریمی و محمد محمدی در خیابان انقلاب با شلیک گلوله توسط جنایتکاران نیروی انتظامی به‌شهادت می‌رسند.
ـ خیابان آزادی تهران به‌ هنگام شب نیز صحنه درگیریهای خونین میان پاسداران، نیروی انتظامی و سایر نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی در مقابل دانشجویان معترض است که صفوفشان با پیوستن دهها هزار تن از مردم تقویت شده است.
ساعت 6بعدازظهر‌ مزدوران رژیم، مردمی را که از درب شرقی دانشگاه خارج می‌شوند، به ‌رگبار گلوله می‌بندند. 50 تا 60نفر از مردم و دانشجویان به‌شهادت می‌رسند. شهیدان را در مسجد دانشگاه جمع می‌کنند. صدای آمبولانسها قطع نمی‌شود. هلیکوپترهای نیروهای سرکوبگر بر بالای دانشگاه درپروازند. صفوف تظاهرات را مردم از پیروجوان و زن‌ومرد تشکیل می‌دهند. مسأله به ‌یک خیزش عمومی تبدیل شده است. ‌اکثر شهیدان نیز از مردم هستند.
ـ رهبر مقاومت طی پیامی درباره قیام خونین دوشنبه 21تیر، اقدام دانشجویان مجاهد و مبارز تبریز را ستود.
مردم و دانشجویان شعار می‌دهند «حکومت آخوندی برکنار‌ ، برکنار»، «بچه‌ها قیام شروع شد، 20سال سکوت تمام شد»، «وای به‌ روزی که مسلح شویم»
ـ در ادامه تظاهرات روز دوشنبه، شب‌هنگام نیز مردم تهران علیه رژیم آخوندی تظاهرات می‌کنند.
ـ جنایتکاران نیروی انتظامی در تبریز اجتماع دانشجویان را به‌ رگبار گلوله بستند و دانشجویی به ‌نام کاوه محمدی، دانشجوی رشته عمران را به ‌ضرب گلوله به‌شهادت رساندند و دهها نفر دیگر را زخمی می‌کنند. حال برخی مجروحان وخیم گزارش‌شده است.
- نیروهای سرکوبگر بیش‌از صد نفر از دانشجویان را دستگیر می‌کنند. اوضاع دانشگاه تبریز بسیار متشنج است.
ـ ‌تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین در حمایت و همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران روز دوشنبه نیز در 10پایتخت کشورهای اروپایی ادامه می‌یابد.
ـ ‌دکترمعصومه بلورچی، نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان، در مصاحبه با تلویزیون ان.تی.وی آلمان می‌گوید: دانشجویان معترض در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای ایران، خواستار آزادی و دموکراسی هستند. اما باوجود حاکمیت این رژیم نمی‌توان دموکراسی و آزادی را به‌دست آورد.
خبرگزاری رویتر گزارش داد: رهبر اپوزیسیون ایران از دانشجویان خواست به‌ برگزاری اعتراضات و تظاهرات در همه جا با شجاعت و عزم جزم ادامه دهند. رجوی همچنین از آنها خواست که «بر آزادی تمامی دانشجویان پای بفشارند». او دولت تهران را متهم به ‌توسل به‌ بهانه‌های دروغین برای سرکوب دانشجویان کرد.
ـ کیهان: رهبر مجاهدین خواستار براندازی نظام شد.
ـ رژیم در نقاط مختلف شهر زره‌پوش و بعضاً در نقاطی مانند سه‌راه خانی‌آباد در نزدیکی خزانه واحدهای تانک مستقر می‌نماید...
ـ ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد بیش‌از 30تن از مردم و جوانان به‌شهادت رسیدند، صدها تن مجروح و هزاران تن مضروب شدند.
ـ مردم تهران در بسیاری نقاط هرگاه شهیدی به‌ خاک‌وخون می‌غلطید شعار می‌دهند: "لحظه‌به‌لحظه گویم، زیر شکنجه گویم، یا مرگ یا آزادی" ، "توپ، ‌تانک، بسیجی، دیگر اثر ندارد ”، ”به ‌مادرم بگویید دیگر پسر ندارد".

سه‌شنبه 22تیر 78:
- مسئول شورای ملی مقاومت آقای رجوی تأکید کرد: قیام دانشجویان و مردم تهران، همراه با ادامه تجمعات اعتراضی در داخل و خارج‌کشور، بار دیگر اراده قاطع مردم ایران را برای سرنگونی حاکمیت آخوندی، به‌اثبات می‌رساند.
ـ شهرهای پاریس، لندن، رم، بن، فرانکفورت، لاهه، استکهلم، کپنهاگ، اسلو و بروکسل شاهد تظاهرات ایرانیان هوادار مقاومت در محکومیت کشتار دانشجویان و مردم تهران و سایر شهرها می‌باشد.
ـ تظاهرات مردمی برضد حکومت آخوندی در تهران از ساعت 11صبح سه‌شنبه در چهارراه ولی‌عصر آغاز می‌شود.
ـ مردم به ‌خودروهای گشت نیروی انتظامی که ابتدا تیراندازی هوایی و سپس تیراندازی زمینی می‌کردند، تهاجم نموده و آنها را تار‌و‌مار می‌کنند.
- در تظاهرات روز سه‌شنبه، آخوندهایی که بر سر راه جمعیت ظاهر می‌شدند، از ترس عبا و عمامه را بر زمین انداخته و پا به ‌فرار می‌گذاشتند.
- هزاران بسیجی و پاسدار از قرارگاه موسوم به ‌ثارالله به ‌صحنه می‌آیند و زره‌پوشها در اطراف خیابان انقلاب و ولی‌عصر مستقر می‌شوند.
- در مرکز شهر جمعیت کثیری به‌ جانب وزارت کشور در حرکت هستند. آتش‌سوزیهای میدان توپخانه و چهارراه استانبول از فاصله دور دیده می‌شود.
ـ دامنه تظاهرات مردم تهران در مناطق جنوبی شهر بسیار وسعت گرفته است. همچنین در نارمک و میدان 7تیر نیز میان تظاهرکنندگان و مزدوران رژیم، درگیری روی داده‌ است.
- در نازی‌آباد تهران نیز مردم به‌جان‌آمده علیه رژیم آخوندی دست ‌به تظاهرات می‌زنند.
ـ خبرگزاری رویتر از مجروح و مصدوم‌شدن تعداد زیادی از زنان قهرمانی خبر می‌دهد که درجریان قیام مردم تهران توسط نیروی انتظامی و انصار حزب‌الله به‌شدت زخمی‌شده‌اند.‌
 
ـ رژیم آخوندی امروز سپاه‌پاسداران را نیز برای مقابله با قیام مردم به‌خیابانها آورده ‌است.

 
ـ به‌ هنگام شب مردم قهرمان تهران کلانتری بهارستان را به ‌تصرف خود درآوردند.
ـ بنابر یک بخشنامه محرمانه که ازسوی موسوی لاری وزیر کشور خاتمی خطاب به ‌نیروهای انتظامی در تهران صادر شد، کلیه تظاهرات در تهران باید سرکوب شود و نیروهای انتظامی نباید در این ‌رابطه ”به کسی رحم کنند“. به‌ نیروهای انتظامی اجازه داده شده که به‌ روی تظاهرکنندگان شلیک کنند.
ـ بخش فارسی بی.بی.سی اعلام کرد: «مقامات گمان می‌کنند سازمان‌مجاهدین خلق ایران در ایجاد ناآرامیها نقش دارد».
ـ روزنامه‌های حکومتی صبح مانند ابرار با تیترهای درشت از «شناسایی و دستگیری مجاهدین و افراد شرور در تجمع دیروز میدان ولی‌عصر و فاش‌شدن ”طرح براندازی“ ‌آنها خبر می‌دهند...
ـ آخوند خاتمی در مصاحبه با تلویزیون رژیم به ‌صراحت تظاهرکنندگان را تهدید به ‌دستگیری و سرکوب می‌کند.‌
ـ آخوند کروبی، از عناصر باند خاتمی، در هراس از گسترش حرکات اعتراضی دانشجویان می‌گوید: «همه ‌ما در کشتی نشسته‌ایم و این حرکتها برای همه ‌ما نگران‌کننده ‌است».
ـ بنا به‌ گزارشهای دریافتی 5تن از تظاهرکنندگانی که براثر شلیک گاز اشک‌آور دچار تنگی نفس شده بودند، به‌شهادت رسیدند.
ـ تا ساعت سه و نیم بعدازظهر سه‌شنبه، درگیریها در چهارراه ولی‌عصر، میدان ولی‌عصر، خیابان فردوسی و خیابان جمهوری تهران ادامه می‌یابد.
مردم به‌جان‌آمده مغازه لاجوردی، سرجلاد به‌درک‌واصل‌شده رژیم و همچنین یک مرکز جاسوسی رژیم در لاله‌زار را به‌آتش‌کشیدند.
ـ کارگران کارخانه پلاسکو در تهران با دانشجویان اعلام همبستگی می‌کنند.
ـ رژیم برای مقابله با قیام مردم ایران، تمام سربازانی را که به‌ مرخصی رفته‌اند، به‌خدمت فرا می‌خواند.

چهارشنبه 23تیر:
ـ مسئول شورای ملی مقاومت آقای مسعودرجوی طی یک پیام رادیویی تحت‌عنوان رسوایی ضدتظاهرات حکومتی، در قیام مردم تهران خطاب به ‌مردم و دانشجویان گفت: «خامنه‌ای و خاتمی دربرابر اعتراضات مردم و دانشجویان، ازبرپاکردن حلقه‌های دار و جوخه‌های تیرباران، نمی‌توانند دربرابر خشم فوران‌یافته ملت کاری از پیش ببرند».
 
 
ـ رژیم برای سرکوب جنبش دانشجویان و مردم تهران توسط مزدوران خود یک ضدتظاهرات راه می‌اندازد.
ـ رژیم برای جلب هرچه بیشتر مزدوران، در رستورانهای اطراف میدان انقلاب و دانشگاه غذای مجانی می‌دهد.
ـ آخوندها سیاهی‌لشکرها را با اتوبوسهای کارخانجات صنایع دفاع و دیگر ارگانهای رژیم، به ‌خیابان انقلاب می‌آورند و آن‌جا تخلیه می‌کنند.
ـ خبرگزاری رژیم با ابراز وحشت از حمایت مجاهدین از قیام دانشجویان می‌نویسد: «مجاهدین با انتشار بیانیه‌یی در آمریکا به‌ دانشجویان ایران توصیه‌ کردند بر اعتراضهای خود بیفزایند».
ـ تلویزیون خارج‌کشوری رژیم آخوندی گفت: «حضور هواداران سازمان (مجاهدین) در خشونتهای اخیر روشن است».
ـ‌ «ایرانیان هوادار مقاومت در سراسر آمریکا از‌جمله نیویورک، دالاس و واشنگتن و نیز در شهرهای رم، لندن، و لاهه و شهر برن در سوئیس در حمایت از خیزشهای دانشجویی و قیام مردم تهران تظاهرات می‌کنند».
ـ در یک کنفرانس مطبوعاتی در بن، پایتخت آلمان، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران گفت که مردم ایران نشان دادند که خواستار سرنگونی این رژیم با تمام جناحهای آن هستند‌.
ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور اعلام می‌کند: مجموع، دستگیرشدگان در تهران و شهرستانها بیش‌از 10هزارنفر است.
هزاران تن از اعضای خانواده‌های دستگیرشدگان، دربرابر زندانها و مراکز مختلف، درحال تجمع و تحصن هستند.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: جناحهای رژیم متفق‌القولند که عناصری از سازمان‌مجاهدین خلق، یعنی گروه اپوزیسیون، به ‌نهضت دانشجویی نفوذ کرده‌اند و آنها را مجبور کردند که هرج‌ومرج ایجاد کنند.
ـ خبرگزاری رویتر به‌نقل از هدایت مستوفی، یکی از اعضای مقاومت ایران گفت: «این تظاهرات شامل طیف گسترده‌یی از گروههای مختلف در شهرهای مختلف بود. مردم به ‌دنبال تغییرات وسیع در راستای به‌دست‌آوردن آزادی به‌ دور از دیکتاتوری مذهبی هستند».
ـ روزنامه لوموند نوشت: جنبش دانشجویی پس‌از تهران، به ‌شهرستانها سرایت می‌کند.
ـ روزنامه نیویورک ‌تایمز نیز نوشت: «دیکتاتوری مذهبی خفقان‌آور در ایران هرگز یک بافت مناسب برای یک جامعه پیچیده و جوان 70میلیونی نبوده است».
ـ آخوندهایی که نیروهای امنیتی را کنترل می‌کنند، اگر فکر می‌کنند که با گاز اشک‌آور، گلوله و اوباش می‌توانند جلوی تغییر را بگیرند، به‌ همان درجه‌یی که شاه در دو دهه قبل عمل کرد، با تهدید یک اشتباه‌محاسبه روبه‌رو هستند» ‌.


پنجشنبه 24تیر:
ـ رژیم آخوندی در وحشت از تداوم تظاهرات مردم، عملاًً در سطح تهران حکومت نظامی برقرار کرده است.
ـ از روز پنجشنبه رژیم در اکثر نقاط شهر تهران، پاسداران را مستقر کرد. مردم می‌گویند رژیم مثل قوای اشغالگر، شهر را به‌ تصرف درآورده و آنها را از ترس چندمتر به‌ چندمتر چیده است.
ـ بعدازظهرروز پنجشنبه ایرانیان و هواداران مجاهدین در شهرهای پاریس، رم، بن، فرانکفورت و هامبورگ برای پنجمین روز متوالی در مقابل سفارت و کنسولگریهای رژیم، علیه تهاجم وحشیانه رژیم به ‌کوی دانشگاه تهران و سرکوب تظاهرات دانشجویان و مردم قهرمان تهران و سایر شهرهای ایران دست به ‌تحصن و تظاهرات می‌زنند.
ـ سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی درمورد ابعاد وسیع دستگیریهای خودسرانه احساس خطر نموده و از مقامات رژیم ایران می‌خواهد تا تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کرده و اسامی سایر متهمان را نیز اعلام نماید.
ـ دانشجویان دانشگاه کرمانشاه در دانشگاه رازی یک تجمع اعتراضی در حمایت از اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌کنند.
رفسنجانی درباره تظاهرات دانشجویان و مردم تهران و بخصوص شعارهای آنها علیه رهبری رژیم می‌گوید: «تلخ‌ترین موضوع این حوادث، اهانت به‌ عمود خیمه انقلاب و ولایت ‌فقیه بود».
ـ روزنامه ابرار نوشت: مجاهدین با صدور اطلاعیه‌یی اعلام کردند تعداد بسیاری از تظاهرکنندگان در درگیریهای اخیر کشته شدند. در بیانیه مجاهدین گفته شده در تظاهرات دانشجویان صدهزارنفر شرکت کردند.
ـ روزنامه رسالت نوشت: همه ما باورمندان به ‌دیدگاههای مختلف سیاسی درکنار همدیگر سال 60 به ‌مبارزه با مجاهدین پرداختیم. این‌روزها یادآور دوران رویارویی با مجاهدین و ضدانقلاب است که خیابانها را با خون خود رنگین ساختند.
گزیده‌یی از سخنان رئیس‌جمهور برگزیده ‌مقاومت در ششمین سالروز قیام 18تیر
دیدار با جوانان - 18تیر ۱۳۸۴
نیروی آزادیخواهی جوانان، تهدید بزرگی برای دیکتاتوری آخوندی است
 
 
 
 «هجده تیر، ششمین سالروز قیام دانشجویان و مردم تهران است و همچنان که در این سالها شاهد بوده‌ایم، قیام تیرماه در امتداد 30خرداد، به‌ روز قیام برای نفی دیکتاتوری آخوندها تبدیل شده است.
قیام هجده تیر، یک نقطه‌عطف در مقاومت و مبارزه ‌مردم ایران دربرابر اصلاح‌طلبی دروغین، به‌ منظور حفظ همین رژیم جهل و جنایت بود. چون بساط خاتمی را به‌هم زد و مانور اصلاح‌طلبی ‌آن‌را‌ کمرشکن کرد. شرکت گسترده‌ جوانان در قیام تیرماه، یک‌بار دیگر نشان داد که آخوندها با چه تهدید عظیمی از جانب جوانان ایران روبه‌رو هستند.
حقیقت این است که رژیم نتوانسته است شما جوانان و دانشجویان را به ‌تسلیم وادار کند. همه کار کرده و نتوانسته شما را به ‌پذیرش وضع موجود بکشاند. باز هم تلاش خواهد کرد که تا جایی که ممکن است نگذارد شما جوانان و دانشجویان ایران و نیروی انفجاری شکافنده و خلاق شما در جبهه‌یی قرار بگیرد که سرنگونی تمامیت نظام ولایت ‌فقیه را دنبال می‌کند. هدف اصلی او این است.
خوشبختانه امروز ابرهای تیره کنار رفته و حقیقت خیلی خوب در مقابل همه قرار گرفته است. این وضعیت، مسئولیت بسیار بزرگی در مقابل همه ‌دانشجویان و جوانان، همه ‌شما جوانهای ایرانی قرار می‌دهد که هر یک با تمام قوا برای آزادی مردم و کشورتان تلاش کنید و جبهه‌ تغییر دموکراتیک را در هرکجا که هستید، به‌ پیش ببرید.
در شما دریایی از توانایی و خلاقیت نهفته است و قادرید کارهای بزرگـی برای آزادی مردم و کشورتان انجام دهید. همراه با شما به‌ دانشجویان، جوانان، نوجوانان و همه دختران و پسرانم در سراسر ایران سلام می‌کنم.
همچنین درود بفرستیم به ‌جوانان و دانشجویان دلیری که در تیرماه ‌آن قیام ستایش‌انگیز را در تهران و تبریز و شانزده شهر دیگر ایران برپا کردند، که از آن سال تا به ‌حال هموطنانمان در داخل و خارج‌کشور سالگردش را گرامی می‌دارند.
همین امروز هموطنانمان در چهل شهر در اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا درحال برگزاری تظاهرات و آکسیونهایی به ‌همین مناسبت بودند که لابد اخبارش را شنیدید و شایان قدردانی است.
همچنین درود می‌فرستم به ‌دانشجویان و جوانانی که این ‌راه را پیگیر ادامه می‌دهند و بسیاری از آنها هم‌اکنون در زندانها به‌ بند کشیده شده‌اند و سلام به‌ زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندانهای گوهردشت کرج، اوین، مهاباد، و اهواز که در ماههای اخیر در مقاطع مختلف به ‌اعتصاب‌غذا دست زده‌اند و اعتصاب‌غذای بعضی از آنها همین حالا درجریان است.
هجده تیر، ششمین سالروز قیام دانشجویان و مردم تهران است و همچنان که در این سالها شاهد بوده‌ایم، قیام تیرماه در امتداد 30خرداد، به‌ روز قیام برای نفی دیکتاتوری آخوندها تبدیل شده است.
قیام تیرماه از کوی دانشگاه تهران شروع شد. باندهایی مثل انصار حزب‌الله و مزدورانی که به ‌لباس‌شخصیها معروف بودند، به ‌کوی دانشگاه تهران حمله کردند. شاید شنیده باشید که رئیس‌جمهور جدید رژیم خودش از همین باند است.
اما دانشجویان در مقابل این وحشیگریها ایستادگی کردند. به ‌اعتصاب و تحصن دست‌زدند و به ‌خاطر همین ایستادگی، اعتراضشان گسترش پیدا کرد و با حمایت مردم و جوانان تهران، به‌سرعت یک قیام بزرگ شکل گرفت.
در تهران جوانها حتی به‌ بعضی مراکز سرکوبگر آخوندها حمله کردند و همه ‌جا شعارشان سرنگونی رژیم بود. به‌طوری‌که روزنامه‌ها در آن ایام می‌نوشتند که دانشجویان فریاد می‌زدند: «مسأله‌ ما، کل ایران است» و می‌گفتند: «هدف تأمین دموکراسی است» و در شعارهایشان می‌گفتند: «یک انقلاب دیگر».
بعداز شش روز رژیم آخوندی با وحشیگری و ارعاب و دستگیریهای گسترده، این قیامها را سرکوب کرد. البته همه به ‌یاد دارید اولین‌کسی که از سران رژیم در تلویزیون حاضر شد و دستور کامل سرکوبی را صادر کرد، خود آخوند خاتمی بود که دو سال از رئیس‌جمهور شدنش گذشته بود و در آن‌زمان ادعا می‌کرد که قصد دارد اصلاحات انجام بدهد.
از این نظر، قیام هجده تیر، یک نقطه‌عطف در مقاومت و مبارزه‌ مردم ایران دربرابر اصلاح‌طلبی دروغین، به ‌منظور حفظ همین رژیم جهل و جنایت بود. چون بساط خاتمی را به‌هم زد و مانور اصلاح‌طلبی ‌آن ‌را‌ کمرشکن کرد. شرکت گسترده‌ جوانان در قیام تیرماه، یک‌بار دیگر نشان داد که آخوندها با چه تهدید عظیمی از جانب جوانان ایران روبه‌رو هستند.
علتش خیلی روشن است. این رژیم فرسوده و کهنه و ارتجاعی و قرون‌وسطایی، با هر عنصر نو و با هر پتانسیل تغییر، بخصوص با جوانان و با زنان، در تعارض و در تضاد ذاتی است».