728 x 90

رویداد تاریخی

روز فرار شاه خائن

-

روز فرار شاه خائن
روز فرار شاه خائن
۲۶دی ۱۳۵۷ - ۱۶ژانویه۱۹۷۹:
فرار شاه خائن از ایران روزی فراموش‌نشدنی در تاریخ معاصر ایران است. روزی که شاه دیکتاتور، عاجز از سرکوب اراده مردم به‌پاخاسته ایران که در سراسر کشور، مرگ او را فریاد می‌زدند، پس از 37سال حکومت مستبدانه، ناگزیر از کشور فرار نمود.
مردم در سراسر ایران به طور بی‌سابقه‌یی از خانه‌ها بیرون ریختند و در یک شادمانی عظیم ملی، فرار زبونانه شاه دیکتاتور را با رقص و پایکوبی که نظیر آن تاکنون دیده نشده بود، در کوچه و خیابانهای شهرها و روستاهای سراسر ایران جشن گرفتند.
شاه، پیش از آن نیز در دوران حکومت ملی دکتر مصدق و هنگامی که دور اول کودتا علیه مصدق شکست خورد، از ایران به خارج گریخته بود، ولی پس از چند روز با کودتای ننگین ۲۸ مرداد، توسط بیگانگان به ایران باز گردانده شد و برای ۲۵ سال به حکومت ضدمردمی خود ادامه داد.
شاه خائن که تا چند ماه قبل از آن، خود را قدرت اول منطقه خاورمیانه می‌دانست و به نیروهای سرکوبگر ساواک، زندانهای مخوف و گسترش اختناق و سانسورش بر مردم می نازید، در برابر عزم و اراده مردم ایران به زانو درآمد و با حالت گریان از کشور خارج شد.
هرچند که خمینی، دیکتاتوری وحشیانه‌تری از شاه را بر مردم ایران مستولی کرد. اما بدون شک، عاقبت حکومت ولایت فقیه، بدتر از حکومت شاه خواهد بود.
 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات