728 x 90

رویداد تاریخی

متیو بریدی، پدر عکس خبری، چشم دوربینش بسته شد

-

متیو بریدی، پدر عکس خبری، چشم دوربینش بسته شد
متیو بریدی، پدر عکس خبری، چشم دوربینش بسته شد
۱۵ژانویه ۱۸۹۶ - ۲۵دی۱۲۷۴:
متیو بریدی پدر عکس خبری در سن ۷۲ سالگی درگذشت.
متیو بریدی در سال ۱۸۲۳ در ایالت نیویورک به دنیا آمد. او به تکمیل دوربین عکاسی و پیشرفت فن چاپ عکس و عکسبرداری و هنر پرتره‌برداری کمک بسیار کرد.
متیوبریدی با تشکیل یک گروه عکس، جنگ داخلی آمریکا را پوشش داد. او در مورد اهمیت عکس خبری گفته است که بعضی روزنامه‌نگاران با قلم می نویسند و پاره‌یی دیگر با دوربین؛ و فرق در این است که عکس را نمی‌توان تحریف کرد. فرق دیگر این است که نوشته، نیاز به سواد خواندن دارد و درک عکس به سواد و دانستن زبان خاص نیاز ندارد.
متیوبریدی با دیدن صحنه‌های دلخراش جنگ کریمه به فکر ابداع حرفه عکس خبری افتاد.
او در جریان جنگ داخلی آمریکا که نوعی برادرکشی بود از افراد گروه خود خواسته بود از خرابیها، چاله‌های انفجار، اجساد رهاشده و زخمیها عکس بردارند تا هرکس که آنها را مشاهده کند از جنگ متنفر شود.
با همین فکر، وی عکسهایش را در سر چهارراهها در ویترین قرار می‌داد تا تنفر عمومی از جنگ برانگیخته شود.
جنگ داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۵ پایان یافت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3131a7a1-d503-4bbd-b45a-da6fd5812b92"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات