728 x 90

رویداد تاریخی

لویی دوازدهم؛ پدر ملت فرانسه درگذشت

-

لویی دوازدهم؛ پدر ملت فرانسه درگذشت
لویی دوازدهم؛ پدر ملت فرانسه درگذشت
۲ژانویه ۱۵۱۵ - ۱۲دی۸۹۳:
لویی دوازدهم معروف به پدر ملت در فرانسه درگذشت.
لویی دوازدهم از معدود پادشاهان فرانسه بود که اقبال اجتماعی داشت.
او با تنظیم یک ضابطه مالیاتی، طبقه کم zwnj;درآمد را از زیر بار مالیات سنگین، نجات داد و ترتیبی برقرار کرد که شخصا به نامه zwnj;ها و تظلمات مردم رسیدگی کند و دو روز در هفته را برای پذیرفتن طبقات ضعیف مردم تعیین کرده بود.
او سلاطین را در طول حکومت خود از افزودن بر اموال و املاکشان برحذر داشته بود.
وی حاضر نبود برای خود جانشین تعیین کند و می zwnj;گفت پادشاه باید موجه باشد و من به تنهایی از کجا بدانم که چه کسی موجه است تا او را به ولیعهدی انتخاب کنم. به همین سبب با مرگ او دودمان اورلئان هم در فرانسه پایان یافت.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1adee0c0-9dbf-4dc7-9bcb-e7e6007cc892"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات