728 x 90

رویداد تاریخی

نخست وزیر جنگ‌طلب ژاپن، به اعدام محکوم شد

-

نخست وزیر جنگ‌طلب ژاپن، به اعدام محکوم شد
نخست وزیر جنگ‌طلب ژاپن، به اعدام محکوم شد
۲۳دسامبر۱۹۴۸ - ۲دی۱۳۲۷:
دراین روز هیدکی توجو نخست وزیر ژاپن در زمان جنگ جهانی دوم به اعدام محکوم شد.
وی که متحد آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیستی بود, در صدد سلطه، بر چین و مناطق شمال شرقی آن بود.
 بعد از جنگ جهانی دوم، روز ۱۲نوامبر، وی  همراه با شش تن ازهمکارانش، در دادگاه متفقین به مرگ محکوم شده بودند.
 هیدکی قبلا یک بار در صدد خودکشی بر آمده بود که نجات داده شد.
 شانزده تن دیگر از مقامات ژاپنی در زمان جنگ دوم جهانی ، به زندان محکوم شدند.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/22a97a5d-c925-45d6-831a-08553f64dd23"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات