728 x 90

رویداد تاریخی

جان. اف. کندی رئیس‌جمهور آمریکا ترور شد

-

ترور جان.اف. کندی رئیس‌جمهور آمریکا
ترور جان.اف. کندی رئیس‌جمهور آمریکا
۲۲نوامبر۱۹۶۳ - ۱آذر۱۳۴۴:
جان‌فیتزجرالدکندی در شهر دالاس آمریکا ترور شد.
به فاصله کوتاهی پس از قتل کندی، پلیس، فردی به نام لی‌هاروی‌اوسوالد را دستگیرکرد. او یک مأموراطلاعاتی بودکه در رسته تفنگداران دریایی آمریکا خدمت می‌کرد.
کمیسیونی که برای تحقیق پیرامون ترور کندی تشکیل شده بود کشف کرده بود که اوسوالد یک شاهد کلیدی برای پی‌بردن به طراحان قتل کندی بوده است.
کندی در سپتامبر ۱۹۶۳، اعلام کرده بود که نیروهای آمریکا را از ویتنام برمی‌گرداند. ازاینرو برخی چنین اعلام کردند که قتل کندی برای جلوگیری از این تصمیم صورت گرفته است.
کندی کتابهایی نیز منتشر کرده است. ازجمله کتاب انگلستان بخواب رفت؛ و چهره های شجاع که به خاطر آن جایزه پولیتزر را دریافت کرد.
کندی در زمان خود جوانترین رئیس جمهوری آمریکا نیز به شمار می‌رفت.پس از کندی، لیندون جانسون به ریاست جمهوری آمریکا رسید.


 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/02ba302b-c441-4727-a28c-40fd166e67eb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات