728 x 90

رویداد تاریخی

افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق به شهادت رسید

-

افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق
افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق
۳ اردیبهشت۱۳۳۲ – ۲۳ آوریل۱۹۵۳:
سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق توسط دربار شاه به قتل رسید. سرتیپ افشار طوس که در برابر دربار از دکتر مصدق دفاع می‌کرد در تهران ربوده شد و پس از ۲ روز شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسید. این قتل توطئه‌ای بود علیه دکتر مصدق و بی‌ثبات کردن دولت ملی او که بوسیله مظفر بقایی و سرلشگر زاهدی،که از مزدوران دربار و استعمار بودند به اجرا در آمد. زاهدی برای فرار از عدالت خود را به مجلس رسانده و در آنجا متحصن شد. اما آخوند کاشانی که در این زمان رئیس مجلس بود به گرمی از سرلشگر زاهدی که از متهمین اصلی قتل افشار طوس بود, استقبال کرد. به این ترتیب برگ سیاه دیگری درهمدستی ارتجاع آخوندی به سردمداری آخوندکاشانی با دیکتاتوری وابسته شاه, به کارنامه دشمنیهای آنان با نهضت ملی ایران و پیشوای آن دکتر محمد مصدق اضافه شد. درهمین رابطه قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی دولت دکتر محمد مصدق باهمکاری ارتجاع و استبداد بدون پیگرد باقی ماند.
 
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1a991e80-3915-4de1-b1f1-3aada1fb7529"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات