صفحه اصلى

رويدادهاى تاريخى و مناسبتها


رويدادهاى تاريخى مقاومت ايران

رويدادهاى مذهبى

رويدادهاى تاريخى ايران

1 بهمن

1بهمن ۱۳۵۷ -- 21ژانویه: وقایع نگار قیام ضدسلطنتی

2 بهمن

2بهمن ۱۳۲۴ - 22 ژانویه: تشکیل حکومت خودمختار کردستان ایران به رهبری قاضی‌محمد

2 بهمن

2بهمن ۱۳۳۱ - 22 ژانویه: تأسیس بیمه‌های اجتماعی کارگران در زمان دکتر مصدق

2 بهمن

2بهمن ۱۳۱۲ - 22 ژانویه: درگذشت عارف قزوینی شاعر و ترانه‌سرای دوران انقلاب مشروطیت

2 بهمن

2 بهمن 1368 - 22 ژانویه: تحصن خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران

3 بهمن

3 بهمن 1294 - 23 ژانویه: اولین نشریه فارسی زبان در آلمان

4 بهمن

4 بهمن 1357 - 24 ژانویه: اولین سخنرانی مسعود رجوی پس از آزادی از زندان

6 بهمن

6بهمن ۱۳۶۶ - 26 ژانویه: انتشارگزارش مرکز حقوق‌بشر ملل‌متحد درباره نقض حقوق‌بشر توسط رژیم خمینی

7 بهمن

7بهمن 39 - 27 ژانویه: دومین شکست مروان اموی از ابومسلم خراسانی

7 بهمن

7بهمن ۱۳۵۷ - 28 ژانویه: وقایع‌نگار انقلاب ضدسلطنتی

1 2 3 4 5 6