728 x 90

رویداد تاریخی

خودسوزی یک روحانی بودایی در ویتنام

-

خودسوزی یک روحانی بودایی در  ویتنام
خودسوزی یک روحانی بودایی در ویتنام
۱۱ژوئن ۱۹۶۳ – ۲۱خرداد۱۳۴۲:
کوان دوکQuanDuc روحانی بودایی به‌منظور اعتراض به‌بدرفتاری دولت ویتنام جنوبی نسبت به‌بودائیان این سرزمین و نیز به‌خاطر برقراری صلح، در یک خیابان سایگون در ملاء عام خودسوزی کرد و جان داد.
وی در برابر صف راهبان بودایی برسطح خیابان نشست، دعا خواند و یک راهب دیگر ظرف مواد سوختی را روی سرو بدن او خالی کرد و خود سوزی صورت گرفت. ”نگو دین دیم” رییس‌جمهور وقت ویتنام جنوبی از اقلیت کاتولیک این کشور بود و اکثریت بودایی را تحت فشار قرار داده بود. نگودین دیم بعدا در جریان یک کودتا و در اوج انقلاب ویتنام کشته شد.