جنگ آمریکا و انگلستان پایان یافت

جنگ آمریکا و انگلستان

جنگ آمریکا و انگلستان

24دسامبر1814 - 3دی1193:
امضای پیمان گنت در بلژیك به جنگ آمریکا و انگلستان که از سال 1812 آغاز شده بود پایان داد.
این پیمان، یك پیروزی سیاسی برای آمریكا بود.
انگلیسی ها ضمن آن جنگ كه از سال 1812 شروع شده بود شهر واشنگتن و کاخ سفید را آتش زده بودند.
درآن دوران ، جیمز مدیسن ، ر zwnj;ئیس zwnj;جمهور آمریكا بود.


موقعيت ما روى شبكه هاى اجتماعى

ما را روى شبكه هاى اجتماعى دنبال كنيد